Apie Programą (BAPP):

Baltijos-Amerikos partnerystės programa (BAPP) - 1998 m. JAV Vyriausybės ir Atviros visuomenės instituto iniciatyva įkurto Baltijos-Amerikos partnerystės fondo programa Lietuvoje. Baltijos-Amerikos partnerystės fondui vadovauja Niujorke (JAV) veikianti valdyba. Lietuvoje Baltijos - Amerikos partnerystės programą administruoja Atviros Lietuvos fondas. Baltijos-Amerikos partnerystės fondo programa Lietuvoje turi tarybą, kuri yra Atviros Lietuvos fondo valdybos patariamoji institucija, teikianti pasiūlymus dėl programos strategijos, biudžeto paskirstymo, vykdomų programų ir lėšų skyrimo pagal nevyriausybinių organizacijų paraiškas.

Baltijos-Amerikos partnerystės programos Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje, skatina pilietinės visuomenės ir demokratijos plėtrą per dešimt metų skirdamos 15 mln. JAV dolerių paramą šių šalių nevyriausybinių organizacijų sektoriui.

Baltijos - Amerikos partnerystės programa, vykdydama savo veiklą Lietuvoje, siekia, kad žmonių nuostatos, įgūdžiai, veiklos metodai bei egzistuojančios institucijos ir organizacijos sudarytų galimybes ir skatintų žmonmes aktyviai dalyvauti viešajame gyvenime bei daryti poveikį tiek atskiros bendruomenės, tiek savivaldybės , tiek ir šalies lygmenyje daromiems sprendimams.

Baltijos - Amerikos partnerystės fondo programos Lietuvoje misija - darant įtaką nevyriausybinių organizacijų (NVO) aplinkai ir stiprinant nevyriausybines organizacijas, kurti gyvybingą, stiprų ir skaidrų nevyriausybinį sektorių, kurio veikloje aktyviai dalyvautų šalies gyventojai. Be to, Baltijos-Amerikos partnerystės programa Lietuvoje remia finansinę, žmogiškųjų išteklių ir struktūrinę nevyriausybinių organizacijų plėtrą, skatina sektoriaus veiklos skaidrumą ir didesnį visuomenės supratimą apie šį sektorių bei jo vaidmenį, skatina bendruomenės filantropijos plėtrą šalyje.

Artimiausių keleto metų Baltijos-Amerikos partnerystės programos tikslai:

  • Gerinti teisinę NVO aplinką, siekti, kad NVO turėtų daugiau galimybių daryti įtaką įstatymų leidimo ir vykdomosios valdžios institucijoms NVO teisinio reguliavimo srityje;
  • Plėtoti NVO sektorių teikiant tiesioginę finansinę paramą nevyriausybinėms organizacijoms, remiant NVO mokymus ir konsultacijas;
  • Skatinti nevyriausybinių organizacijų finansinį stiprėjimą ieškant naujų paramos šaltinių ir gerinant filantropinę aplinką šalyje;
  • Stiprinti nevyriausybinių organizacijų, verslo sektoriaus, vietos valdžios ir visuomenės savitarpio supratimą ir partnerystę;
  • Įtvirtinti trečiojo sektoriaus organizacijų vaidmenį socialinės integracijos procese;
  • Skatinti aktyvų piliečių dalyvavimą vietos valdžios institucijoms priimant sprendimus;
  • Stiprinti bendruomeninio judėjimo plėtrą.

Atsižvelgdama į šiuos tikslus Baltijos-Amerikos partnerystės programa:

  • inicijuoja projektus, kuriuos vykdo konkurso būdu atrinktos nevyriausybinės arba kitos institucijos;
  • teikia tiesioginę finansinę paramą konkurso būdu atrinktoms nevyriausybinėms organizacijoms.

Paraiškų teikimo procedūra:

Baltijos - Amerikos partnerystės programa konkursus skelbia vieną kartą per metus, paprastai - balandžio mėn. pradžioje.

Programai pateiktas paraiškas svarsto ir sprendimą dėl paramos priima Baltijos-Amerikos partnerystės programos taryba. BAPP tarybos sprendimą tvirtina Atviros Lietuvos fondo valdyba.


BAPP taryba:

Mindaugas Danys
Socialinės ir ekonominės plėtros centras,
BAPP tarybos pirmininkas

Ričardas Diržys
Samdotams konsultantas, NVO ekspertas

Paulius Jankauskas
AB Ūkio banko Finansų ir rizikų
valdymo departamento ekonomistas

Danutė Jokubėnienė
Vilniaus miesto Žvėryno bendruomenės pirmininkė, Seimo kontrolierių įstaigos spaudos atstovė

Skirma Kondratienė
Pilietinės visuomenės instituto projektų vadovė

Dalia Krupavičienė
Samdoma konsultantė

Simonas Streikus
UAB „Nando“ direktorius

Gintaras Šumskas
UAB „Consulta Group“ tyrimų vadovas


BAPP administracija:

Birutė Jatautaitė
BAPP direktorė
El. paštas: birute@osf.lt